Meteen naar de inhoud

Om uw gegevens te beschermen is het van belang dat je bij gebruik van YourOwnDoctor.nl en/of bij het aanmaken van je GRATIS account  akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.

Algemene gegevens:

Your Own Doctor

www.yourowndoctor.nl
info@yourowndoctor.nl
KvK 74306286
BTW NL208442777B01

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2. Definities

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

Artikel 8. Betaling

Artikel 9. Bestelling annuleren/opzeggen

Artikel 10. Afleveringstermijnen

Artikel 11. Aflevering en Risico

Artikel 12. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand (betreft fysieke producten)

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Artikel 14. Overmacht

Artikel 15. Verzuim/ontbinding

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 17. Afwijkingen en Aanvullingen

Algemene Voorwaarden (Digitale) Producten, Service en Diensten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.yourowndoctor.nl en leden yourowndoctor.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de shop van YourOwnDoctor.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 1. Algemeen
Your Own Doctor houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aanwezig in de webshop aan uitsluitend de particuliere markt.

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Your Own Doctor in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Your Own Doctor en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Your Own Doctor.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Your Own Doctor aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Your Own Doctor onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Your Own Doctor kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Your Own Doctor of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Your Own Doctor en Afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Your Own Doctor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

4.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Your Own Doctor niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.

4.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Your Own Doctor een Order schriftelijk aanvaardt of door Your Own Doctor uitvoering aan een Order wordt gegeven.

4.3 Alle opgaven door Your Own Doctor van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Your Own Doctor kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.5 De betaling van de aangeboden digitale producten op YourOwnDoctor.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Toegang tot het product of dienst wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

4.6 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met YourOwnDoctor.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op YourOwnDoctor.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt.

4.7 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij YourOwnDoctor.nl.

4.8 Your Own Doctor behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van YourOwnDoctor.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

5.2 YourOwnDoctor.nl garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

6.1 YourOwnDoctor.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten en/of diensten.

6.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan YourOwnDoctor. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

7.1 Op de digitale producten en/of diensten van YourOwnDoctor.nl berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten of programma’s te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

7.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

7.3 Alle Producten blijven eigendom van Your Own Doctor, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Your Own Doctor verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7.4 Indien en zolang Your Own Doctor eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Your Own Doctor onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Your Own Doctor op Your Own Doctor eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

7.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Your Own Doctor. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 8. Betaling

8.1 Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de dienst van Ideal.

8.2 Alle aan Your Own Doctor in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Your Own Doctor op te schorten.

Artikel 9. Bestelling annuleren/opzeggen

9.1 Op digitale producten van YourOwnDoctor.nl geldt geen recht van retour voor onterechte redenen, hieronder expliciet benoemd:

• omdat men dacht dat het om een geprint of gedrukt exemplaar gaat

• omdat men andere ‘voedingsadviezen’ gehoopt had 

• omdat de inhoud niet aansluit op de gedachtengoed van de koper

Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

Enkel wanneer lezer 30 dagen lang de richtlijnen uit het boek/de boeken heeft toegepast en resultaten uitblijven, zal teruggave van betaald bedrag plaats vinden.

9.2 Het beëindigen van een abonnement/membership kan door een e-mail te versturen naar info@yourowndoctor.nl. Uw abonnement is maandelijks opzegbaar, houdt rekening met de verwerkingstijd van 3 werkdagen.

Artikel 10. Afleveringstermijnen

10.1 Tenzij anders overeengekomen levert Your Own Doctor geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

10.2 Een door Your Own Doctor opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Your Own Doctor geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Your Own Doctor, op de door die toeleveranciers aan Your Own Doctor verstrekte gegevens.

10.3 Indien Your Own Doctor voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Your Own Doctor.

10.4 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Your Own Doctor derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

10.5 Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeenkomst geen prijs meer te stellen blijft hij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

10.6 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

10.7 Your Own Doctor heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 11. Aflevering en Risico

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Your Own Doctor de wijze van verzending. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Artikel 12. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand (betreft fysieke producten)

12.1 Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 4 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst Your Own Doctor te informeren over het retourneren van het product. Your Own Doctor zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

12.2 Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.

12.3 De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; Indien Producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Your Own Doctor.

12.4 Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

12.5 Bij omruiling van een artikel is Your Own Doctor genoodzaakt opnieuw verzendkosten in rekening te brengen. Zodra dat bedrag bij Your Own Doctor op de rekening is bijgeschreven wordt de bestelling verzonden. Uiteraard wordt ook hier naar een leveringstermijn van 3 werkdagen gestreefd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

13.1 Your Own Doctor is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

13.2 Your Own Doctor is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Indien Your Own Doctor door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

14.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

14.3 Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Your Own Doctor als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.4 Your Own Doctor zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15. Verzuim/ontbinding

15.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Your Own Doctor gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.2 In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Your Own Doctor Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Your Own Doctor gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

16.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Your Own Doctor vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

16.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 17. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Your Own Doctor zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

— Einde algemene voorwaarden —

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop